กำหนดการอบรม

กำหนดการอบรมหลักสูตร

การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ

ระดับ Bronze Medallion สำหรับเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard)

ประจำปี 2566

 

          หลักสูตร “การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ” (Life Saving and Water Rescue or Lifeguard Training Course) ที่สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำจัดอบรมนี้ เป็นหลักสูตรระดับ Bronze Medallion ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาจาก The Lifeguarding และ Water Rescue, The Manual ของสมาคม Y.M.C.A., The Royal Life Saving Society : Canada, Australia, United Kingdom และ American Red Cross โดย สมาตมฯ ได้ปรับให้เหมาะสมกับคนไทย ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย และอันตรายทางน้ำ ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย นอกจากนี้ยังจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อวางแผนป้องกัน และลดโอกาสการเกิดอุบัติภัยทางน้ำ จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติการ เมื่อเกิดอุบัติภัยทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดสำหรับผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ของจะได้รับวุฒิบัตรระดับ Bronze Medallion จากสมาคมฯ สามารถปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ดูแลความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำประจำสระว่ายน้ำได้

 

 

เนื้อหา

• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย ทางน้ำ อุบัติภัยทางน้ำภายในบ้าน ชุมชน การป้องกันและแก้ไข 
• การเอาชีวิตรอดเมื่อประสบภัยทางน้ำ การเตรียมตัว จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตตนเอง และผู้อื่นให้พร้อมก่อนที่จะทำกิจกรรมหรือท่องเที่ยวทางน้ำ 
• การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ วิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (คนตกน้ำ คนจมน้ำ) ที่ถูกต้องและปลอดภัย ทั้งคนที่ว่ายน้ำเป็น และว่ายน้ำไม่เป็น ตั้งแต่การช่วยจากบนฝั่ง ไปถึงการว่ายน้ำออกไปช่วย การนำผู้ประสบภัยเข้าฝั่ง และการส่งต่อผู้ประสบภัย 
• การปฐมพยาบาล การกู้ชีพด้วยการผายปอดและนวดหัวใจ (Cardio-Pulmonary Resuscitation: CPR)

  

วัตถุประสงค์

• เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ 
• เพื่อยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
• เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตให้แก่คนไทยและผู้ใช้บริการ

 

เหมาะสำหรับ

• ผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) 
• ครูสอนว่ายน้ำที่ต้องการจะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ 
• ครูผู้สอนและรับผิดชอบจัดกิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ที่มีกิจกรรมทางน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำ 
• ผู้บริหารสวนสนุก สวนน้ำ แหล่งท่องเที่ยวที่จัดกิจกรรมทางน้ำ เพื่อการนันทนาการ สำหรับประชาชนทั่วไป

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 
• ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ (Front crawl) ท่ากบ (Breast stroke) ท่ากบหงาย (Elementary back stroke) และควรจะว่ายท่าตะแคงข้าง (Side stroke) ได้
• ลอยตัวได้นานเกิน 10 นาที
• อายุอย่างต่ำ 18 ปีบริบูรณ์
• การศึกษาจบมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 

เกณฑ์สอบผ่านระดับ Bronze Medallion

 ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ท่ากบหงาย ท่ากบและท่าตะแคงข้าง (Side stroke) ได้
 ว่ายน้ำระยะทาง 400 เมตรได้ใน 11 นาที (ท่าฟรีสไตล์+ท่ากบ+ท่ากบหงาย+ท่าถนัด)
• ลอยตัวได้นานเกิน 10 นาที
• สอบข้อเขียนผ่าน 70 %
• เข้าร่วมอบรมครบ 100 %
• สอบภาคปฏิบัติผ่านทั้งการผายปอด นวดหัวใจและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

 

วิธีการอบรม
 
• เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีทั้งภาคทฤษฎีและลงน้ำฝึกภาคปฏิบัติตลอด 5 วัน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม รุ่นละ 50 คน (จะปิดรับสมัครทันทีที่ครบ 50 คน)
 
 

สถานที่ 

สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

→ กดดูแผนที่ ←

 

 

 

ตารางกิจกรรมประจำวัน

09.00 – 10.20 กิจกรรมที่ 1
10.20 – 10.40 พัก อาหารว่างเช้า 
10.40 – 12.00 กิจกรรมที่ 2
12.00 – 13.00 พัก อาหารเที่ยง
13.00 – 14.20 กิจกรรมที่ 3
14.20 – 14.40 พัก อาหารว่างบ่าย
14.20 – 16.00 กิจกรรมที่ 4
16.00 – 16.30 ทักษะเพิ่มเติม / นัดหมาย
 

 

 

 วิธีการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000.-บาท

โดยฝาก หรือโอนเงินจำนวน 3,000.-บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขบัญชี 374 - 1 - 62193 - 0 ชื่อบัญชี สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ จากนั้นส่งสำเนาใบฝากเงิน (pay in) ทางโทรสาร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร+เบอร์มือถือ ไปที่ อ.อรวรรณ วงศ์วานิช โทร.02-982-0465 ภายใน 14 วัน ก่อนวันเปิดการอบรมแต่ละรุ่น รับเพียงรุ่นละ 50 คน หากครบเมื่อใดจะปิดรับทันที

 

>>>Download ใบสมัคร<<<

 

ขอบคุณที่ไว้วางใจการอบรมของสมาคมฯ
พลตรี อดิศักดิ์ สุวรรณประกร
ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ