กิจจ์ศรัณย์ จันทร์โป๊

 

 

 

อาชีพ           ครูสอนว่ายน้ำ สระว่ายน้ำภูติอนันต์ กรมสวัสดิการทหารเรือ

ที่อยู่             แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์       086-059-9072

 

การศึกษา      

· ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

· ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การกีฬามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การฝึกอบรม

· หลักสูตร Life Saving & Water Rescue (Bronze Medallion)สมาคมเพื่อ  

  ช่วยชีวิตทางน้ำ

· หลักสูตร ครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

 

ประสบการณ์การทำงาน

· วิทยากร Life Saving & Water Rescue (Lifeguard Training course) สมาคม  

  เพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

· วิทยากร การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

· อาจารย์พิเศษ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล , คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย 

  ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

· ผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย