พลตรีอดิศักดิ์ สุวรรณประกร

 

ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมฯ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

มือถือ             081 – 286 – 6864

E-mail:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ID Line:         oui6864

 

การศึกษา

1. ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2518

2. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)    

     2547

 

การฝึกอบรม

·       หลักสูตร Life Saving and Water Rescue,Royal Life Saving Society,    

    CANADA 2517, 2518

·       หลักสูตร Life Saving and Water Rescue,Royal Life Saving Society,   

    AUSTRALIA 2536

·       หลักสูตร An Update Course on Life Saving and Water Rescue,Royal

    Life Saving Society, United Kingdom 2545

 

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ 

·       ผู้อำนวยการค่ายพักแรมเยาวชน YMCA บางละมุง

·       ผู้อำนวยการค่ายพักแรมเยาวชน YMCA เขาใหญ่

·       ครูสอนว่ายน้ำ เจ้าหน้าที่ Lifeguard และผู้จัดการสระว่ายน้ำ สมาคม YMCA

·       วิทยากรอบรมครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่ Lifeguard สระว่ายน้ำ YMCA

·       ผู้อำนวยการหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ

·       ผู้อำนวยการหลักสูตร การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

·       ผู้อำนวยการหลักสูตรว่ายน้ำ ว่ายสวย ช่วยเป็น เล่นปลอดภัย สมาคมเพื่อ 

    ช่วยชีวิตทางน้ำ

·       ผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

 

ผลงานทางวิชาการ 

·       เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ

·       หลักสูตรการสอนว่ายน้ำ ว่ายสวย ช่วยเป็น เล่นปลอดภัย (Swim, Save &

    Survive)

·       หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming)